فرم ثبت استارتاپ دانشگاه صنعتی اصفهان

همراه عزیز تریگ‌آپ لطفا برای شرکت در ارزیابی اولیه اطلاعات خود را به شکل صحیح در فرم زیر وارد کنید.

در نظر داشته باشید این سوالات برای ارزیابی کلی و اولیه هستند و اطلاعات تکمیلی مانند فایل پیش‌بینی مالی، اندازه بازار و … در مراحل بعدی اخذ می‌شوند.

توجه: برای تکمیل این فرم نیاز دارید که همه‌ی موارد زیر را مهیا کنید، در غیر اینصورت امکان ثبت و ارسال فرم وجود نخواهد داشت:

برای ساخت فایل Pitch Deck می‌توانید از این نمونه الگو بگیرید.