دربـاره مـا

درباره شتاب دهنده تریگ آپ


شتاب دهنده شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد(شناسا)

محیط تریگ آپ تهران

محیط تریگ آپ مشهد


آدرس دفتر مشهد:
مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده مهندسی، مرکز فناوری‌های پیشرفته شماره ۳، واحد D-118