فرم ارزیابی μVC

همراه عزیز تریگ آپ لطفا برای شرکت در ارزیابی اولیه μVC اطلاعات خود را به شکل صحیح در فرم زیر وارد کنید.

در نظر داشته باشید این سوالات برای ارزیابی کلی و اولیه هستند و اطلاعات تکمیلی مانند اعضای تیم، اندازه بازار و … در مراحل بعدی اخذ می‌شوند.