تیم تریگ‌آپ

حمیدرضا علوی

مدیرعامل

نام و نام خانوادگی

سمت شغلی

نام و نام خانوادگی

سمت شغلی

نام و نام خانوادگی

سمت شغلی

نام و نام خانوادگی

سمت شغلی

نام و نام خانوادگی

سمت شغلی