تیم تریگ‌آپ

مجید عظیمی

مدیر عملیات شتابدهی

مهدی اسکوئی

مدیر سرمایه گذاری

مرتضی استاد عظیم

تحقیق بازار

داوود دهقان

مدیر شعبه اصفهان

حجت خالقی

مشاور توسعه کسب و کار

پریسا اسدی

کارشناس اجرایی شعبه مشهد

محمدصادق سبحانی

مدیر عامل

حسین محمدطاهری

کارشناس اجرایی