درخواست شما برای جذب سرمایه در طرح سکو با موفقیت ثبت شد.
پس از ارزیابی طرح شما توسط کمیته سرمایه‌گذاری تریگ‌آپ، نتیجه بررسی آن از طریق ایمیل و یا شماره موبایل به شما اطلاع داده می‌شود.

– یک نسخه از اطلاعاتی که در فرم تکمیل کردید برای ایمیل خودتان ارسال شده.

– در صورتی که سوالی دارید از طریق فرم تماس، آن‌را با ما مطرح نمایید.