تیم ما

سید حمیدرضا علوی

مدیرعامل شتابدهنده تریگ آپ


محمدصادق سبحانی

مدیر توسعه و آموزش شتابدهی


مهدی اسکویی

مدیر سرمایه گذاری شتابدهی


علیرضا بحرینیان

مدیر عملیات شتابدهی


زینب فیضی

مدیر رشد و شتابدهی مشهد


پریسا اسدی

همکار امور اجرایی تریگ آپ مشهد


فهیمه خراسانی

روابط عمومی رشد و شتابدهی


ثمینه حسینی

گرافیست