7 تیم به مرحله پیش‌شتابدهی نفت و انرژی راه یافتند

 

برنامه شتابدهی انرژی که توسط شتاب دهنده تریگ‌ آپ و مرکز نوآوری انرژیک و حمایت شرکت شناسا و شرکت آپادانا برگزار شده است، به مرحله پیش‌شتابدهی رسید.

وضعیت بررسی و ارزیابی تیم‌های شرکت‌کننده این برنامه به مرحله پیش‌شتابدهی رسیده است و سرانجام 7 تیم از بین بیش از 40 تیم وارد دوره پیش‌شتابدهی شدند.

این 7 تیم که در حوزه نفت و انرژی فعالیت می‌کنند می‌توانند از دوره پیش‌شتابدهی به عنوان یک فرصت دو ماهه استفاده کنند تا برای دمودی و ارائه در مقابل سرمایه‌گذاران آماده شوند.

مرحله پیش‌شتابدهی بخشی از برنامه شتابدهی مشترک حوزه نفت و انرژی است که به همت شتابدهنده تریگ‌آپ و مرکز نوآوری انرژیک برگزار شده است. 7 تیم راه یافته به این مرحله می‌توانند با حضور در فضای کار اشتراکی، از خدمات منتورینگ و آموزشی شتابدهنده تریگ‌آپ و مرکز نوآوری انرژیک بهره‌منده شده و فرایند آموزش و توانمندسازی تیم خود را با راهنمایی منتورهای برجسته حوزه کارآفرینی و صنعت انرژی تکمیل کنند.