بوم مدل کسب و کارBusiness Model Canvas

بوم مدل کسب و کارBusiness Model Canvas
بوم مدل کسب و کار
بوم مدل کسب و کار طرحی ساده و تصویری کلی از بخش های اصلی یک کسب و کار است. این بوم ۹ بخش اصلی یک مدل ‌کسب و کار را توصیف می‌کند که شامل بخش های: مشتریان، ارزش پیشنهادی، کانال های توزیع، ارتباط با مشتریان، مدل جریان درآمدی، فعالیت‌های اصلی، منابع اصلی، ساختار هزینه‌ها و شرکای کلیدی است.
www.trigup.com