پذیرش استارتاپ بحرالفنون در دوره شتابدهی تریگ‌ آپ

 

پذیرش استارتاپ بحرالفنون در شتابدهنده تریگ آپ

این استارتاپ که با محوریت آموزش رشته‌های هنری در بستر مجازی شکل گرفته است، ارائه آموزش مجازی به صورت تعاملی و مهارت محور را مبنای فعالیت خود قرار داده و قصد دارد در آینده نزدیک به مرجعی آموزشی در زمینه رشته‌های هنری تبدیل شود.