مربیان

 Mentoring 

 مصطفی نقی پورفر
مصطفی نقی پورفر کسب و کار
m.naghipour@trigup.com
مشاور مدیر عامل شرکت فناپ
شهاب جوانمردی
شهاب جوانمردی کسب و کار
s.javanmardi@trigup.com
مدیر عامل شرکت فناپ
حامد ساجدی
حامد ساجدی کسب و کار
h.sajedi@trigup.com
مدیر عامل شرکت شناسا
سید حمید رضا علوی
سید حمید رضا علوی کسب و کار
h.alavi@trigup.com
معاون اجرایی شرکت شناسا
داوود شیخان
داوود شیخان کسب و کار
d.sheikhan@trigup.com
فاندوران
محسن اکبری موید
محسن اکبری موید کسب و کار
m.akbari@trigup.com
مدیر عامل شرکت بهکاوان نوآور آرنا
مسعود زمانی
مسعود زمانی کسب و کار
m.zamani@trigup.com
مدیر توسعه کسب و کارهای نوین شرکت اپسان
احسان رفیعی
احسان رفیعی کسب و کار
ehsan.rafiee@trigup.com
مدیر بانکداری دیجیتال شرکت داتین
حمیدرضا قاضی‌مقدم
حمیدرضا قاضی‌مقدم کسب و کار
H.Ghazimoghadam@trigup.com
مدیر ارتباطات شرکت فناپ پرداخت
عباس یزدان پناه
عباس یزدان پناه فنی
A.Yazdanpanah@trigup.com
مدیر تولید نرم ‏افزار پرداخت شرکت فناپ پرداخت
محمدرضا نوروزی
محمدرضا نوروزی کسب و کار
Mr.Nouroozi@trigup.com
معاون بازاریابی شرکت شناسا